ALGEMENE VOORWAARDEN LESSEN EN CURSUSSEN MUSIC MONKEYS

 1. Toepasselijkheid
  1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Music Monkeys, gevestigd te ’s-Gravenhage, te leveren diensten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
  1.2 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien Music Monkeys en de wederpartij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
  1.3 De aanmelder verklaart zich akkoord met de Algemene Voorwaarden middels het aanmelden voor een proefles of cursus.

 2. Deelname cursus
  2.1 Alleen bij voldoende deelnemers zullen de genoemde cursussen kunnen starten. Mocht het niet mogelijk zijn om een bepaalde groep te starten, zal in overleg met de cursist(en) een andere oplossing gezocht worden.
  2.2 Indien de door u gewenste cursus vol is, wordt u op een wachtlijst geplaatst.
  2.3 Uw inschrijving is voltooid wanneer het volledige cursusgeld is ontvangen door Music Monkeys.

 3. Tarieven/betalingen
  3.1 Het cursusgeld is op basis van één kind met één begeleider.
  3.2 De betalingsverplichting wordt aangegaan voor het totale cursusbedrag. Lesgelden dienen ruim voor aanvang van de eerste les te worden voldaan om uw inschrijving te voltooien. Bij het niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting behoudt Music Monkeys zich het recht om de plaats aan een andere cursist te vergeven.
  3.3 Het cursusbedrag dient te worden overgemaakt op IBAN NL03 KNAB 0257 7736 65 t.n.v. Music Monkeys onder vermelding van de naam van het deelnemende kind en cursusdag.
  3.4 Lessen gegeven aan cursisten jonger dan 21 jaar worden door de Belastingdienst gezien als onderwijs en zijn daardoor niet BTW-plichtig.
  3.5 Music Monkeys behoudt zich het recht voor om de tarieven, de algemene voorwaarden en/of de betaalwijze aan te passen. Dit heeft geen invloed op reeds afgenomen cursussen.

 4. Aansprakelijkheid
  4.1 Ouders/verzorgers blijven te allen tijde verantwoordelijk voor hun kind(eren). Music Monkeys is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal aan persoonlijke eigendommen.
  4.2 De cursist is wettelijk aansprakelijk bij schade in en rondom de lesruimte alsmede aan het  instrumentarium van Music Monkeys  (voor cursisten tot 16 jaar zijn de ouders wettelijk  aansprakelijk).
  4.3 De docent draagt de verantwoordelijkheid de te gebruiken materialen schoon en hygiënisch aan te leveren.
  4.4 De docent is niet aansprakelijk voor blessures of letsel welke eventueel worden opgelopen voor, tijdens of na de les. Indien een cursist al lichamelijke klachten heeft, wordt deze verzocht de docent hiervan op de hoogte te stellen voor aanvang van de cursus.

 5. Ziekte of verhindering
  5.1 Bij afwezigheid van de vaste docent kan een invaldocent worden ingezet of een les na afloop van de cursus worden ingepland. In geval dit redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt restitutie van het lesgeld over de niet gegeven lessen verleend.
  5.2 Wanneer u niet in staat bent een les bij te wonen, wordt u verzocht dit te melden bij de docent. U heeft geen recht op restitutie van (een deel van) het cursusbedrag of om de gemiste les in te halen.
  5.3 Indien ouder/verzorger verhinderd is, dan kan het kind begeleid worden door een andere persoon die vertrouwd is met het kind.
  5.4 Alle lessen zijn persoonlijk en niet aan derden overdraagbaar.

 6. Beëindiging
  Uitschrijving vindt automatisch plaats bij beëindiging van een gevolgde cursus. Voor een nieuwe cursus dient u zich weer opnieuw in te schrijven.

 7. Privacy
  Alle persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt in communicatie met de deelnemer, waaronder het versturen van nieuwsbrieven. Zie Privacyverklaring elders op deze website.

Opgemaakt op 5 oktober 2018